Digg’Out als (ANBI) stichting

Digg’Out is een ANBI* stichting met een bestuur en een Raad van Advies. Het fiscaal toegekende RSIN** nummer is 8198.46.417. Onze jaarverslagen vindt u in het archief.
Het team Almere Het stichtingsbestuur Raad van Advies
 • Nanette de Jong (directeur)
 • Maya Becker (vice-directeur)
 • Kevin Visser (Studio projectmanager)
 • Giorgi Aronia (Swop: projectmanagement)
 • Bobby Rebel (floormanager)
 • William Becker (life coach)
 • Dylan Kuyper (Head coach)

Beloningsbeleid

De Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. De Stichting heeft geen medewerkers in dienst. Medewerkers/teamleden worden op basis van daadwerkelijke gewerkte uren als ZZP betaald. Dit is om er voor te zorgen dat de stichting nooit in financiele problemen kan komen. Teamleden hebben een samenwerkingsovereenkomst met duidelijke taak en financiele afspraken.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

 1. De stichting heeft ten doel: “grip op eigen leven”
  1. het terugdringen van de drop-outs, het voorkomen van het voortijdig afhaken van jongeren van een (vervolg)opleiding, ‘hang’jongeren motiveren tot participeren;
  2. jongeren de benodigde tools meegeven voor zelfredzaamheid en bewustwording van eigen verantwoordelijkheid voor eigen leven;
  3. het verbeteren van gekwalificeerde instroom op de arbeidsmarkt;
  4. het plaatsbaar maken (werk) van de deelnemende jongeren;
  5. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. het inrichten van de stichting met samenwerkende partners uit diverse disciplines, die gezamenlijk bestaande en nieuwe projecten/trajecten zullen ontwikkelen;
  2. het ontwikkelen van projecten/trajecten ter bevordering van participatie van jongeren in de breedste vorm. Op ‘eigen’wijze en soms door onorthodoxe methodieken;
  3. Het ontwikkelen van projecten/trajecten volgens het VooDoo-principe, voor, door en met jongeren, op gebied van:
   • educatie ‘peereducation’;
   • werk ‘begeleiding’;
   • cultureel stimulerend;
   • integratie bevorderend;
   • empowerment;
   • emancipatie;
  4. het publiceren van een (digitale) nieuwsbrief naar belanghebbende(n);
  5. samenwerken volgens de ketenaanpak;
  6. begeleiding en coaching naar zelfstandig ondernemerschap;
  7. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het beleid in de praktijk

Het maximumaantal dwarsliggers ligt niet vast, omdat Digg’Out volgens een andere visie te werk gaat dan andere reguliere jeugdzorginstellingen. Er bestaat geen ‘vol-is-vol-principe’. Digg’Out heeft op dit gebied vaak genoeg schrijnende verhalen aangehoord van jongeren die anderhalf jaar op een wachtlijst hebben moeten staan voordat zij eindelijk hulp aangeboden kregen, en juist daardoor het verkeerde pad op zijn gegaan. Gewoonweg omdat een overplaatsing te lang duurde. Als er meer jongeren zijn dan gemiddeld, is het logische gevolg dat er minder mogelijkheden zijn voor individuele contacten, omdat de jongerencoaches dan meerdere jongeren onder hun hoede hebben. Toch wordt er ook op deze momenten voor gezorgd dat de jongeren de begeleiding, coaching en zorg op maat krijgen.

De beroepskracht-jongeren ratio binnen Digg’Out is ook niet zwart op wit vast te stellen, omdat dit volledig afhangt van het soort jongeren, de problemen waar zij mee kampen, en de situatie. Zo is het bij een groep nieuwe jongeren die aan het werk zijn in de keuken, en problemen hebben bij het reguleren van hun agressie, belangrijker om er een extra paar ogen bij te hebben dan als dezelfde jongeren buiten een potje voetbal aan het spelen zijn. Tevens gaat het bij Digg’Out om de benadering van de jongeren. Iedere jongere wordt namelijk gezien als een uniek individu, met zijn eigen krachten en leerpunten. De jongeren werken hieraan onder leiding van een jongerencoach, in groepsverband, individueel, of tijdens activiteiten.

Jaarverslagen

Voetnoten

*) ANBI betekent “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
**) RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer en wordt door de Kamer van Koophandel toegekend.